The 72 hours visa free cities in China

There are 11 cities that have the 72 hours visa free policy in China at present. They are as follows: Hangzhou, Guilin, Kunming, Xian, Shenyang, Dalian, Chongqing, Chengdu, Guangzhou, Shanghai and Beijing.